01_%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bc
ДО
Ръководството на СРС

Ръководството на СГС

Председателя на ВКС

Висшия съдебен съвет

Министерството на Правосъдието

Комисията по правни въпроси на 43-то Народното събрание

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

ИКАР – Инициативен комитет за адвокатска реформа

 

Ние, членовете на ИКАР, като свободни адвокати, обединени от идеята за кардинални реформи в Адвокатурата и Правосъдната система на България, считаме за свой дълг да вземем отношение по поредната проверка на СРС и СГС, назначена от ВСС и инициирана от Главния прокурор.

Като реформатори и демократи ние считаме, че върховенството на закона и независимостта на Съда са най-висши ценности на правовата държава и в тяхна защита трябва да застанат както всички български граждани, така и ние – техните защитници. Смятаме, че начинът, по който се инициира тази проверка и нейната избирателност, водят до неправомерна намеса в независимостта на съда от една от страните в процеса – Прокуратурата, и това е НЕДОПУСТИМО!

Ние като защитници на правата и интересите на гражданите сме най-добре запознати със забавеното правораздаване в СРС и СГС, с ненасрочването на дела с години, със забавените съдебни актове и т.н. Проблемите, обаче, са много по-сериозни и касаят не само сроковете, но и качеството на съдебните актове, начина на провеждане на заседанията, липсата на равнопоставеност на страните, именно в полза на Прокуратурата, която винаги се ползва с необосновано предимство в процеса. Все теми, които не се обсъждат от ВСС!

През годините ние като адвокати сме подавали многобройни сигнали до същия този ВСС и неговия Инспекторат, по които или няма отговор, или той е, че те не могат да се намесват в работата на конретния съдия. Подавани са и стотици сигнали до Прокуратурата, по които отговорът е отказ за образуване на каквото и да е производство и обективна проверка на фактите. Именно затова ние сме против тези двойни стандарти и имаме няколко въпроса към ВСС и Главния прокурор.

  1. На какво се дължи тази избирателност при извършването на проверки в съдилищата? Защо се обхващат само СРС и СГС, а не всички софийски съдилища, както и големите съдилища извън София, тъй като забавяне има навсякъде? Защо се прави втора обстойна проверка в СГС в рамките на само една календарна година, а преди 2015 г. такива проверки не са правени с години?
  2. Какви действия предприе ВСС за изработването на нова съдебна карта? Печално известен е фактът, че софийските съдилища са най-натоварените в страната, поради липсата на единни критерии и правила за натовареност на съдиите. Според статистика на ВСС разликата в натовареността на съдиите в различните съдебни райони стига до 10 пъти. Системата и районирането на съдилищата в България практически не е променена от около 30 години, през които настъпиха огромни демографски и обществено-икономически промени. В някои съдилища няма почти никакви дела, а малкото на брой дела са с много ниска степен на правна и фактическа сложност. За сметка на това, на такива места има поне по двама съдии и прокурори. Какви мерки взе ВСС в тази насока?
  3. Какви действия извършиха през годините Инспекторатът към ВСС и Прокуратурата по стотиците сигнали срещу действията и бездействията на конкретни магистрати и колко дисциплинарни производства образува и завърши ВСС в този си мандат? Колко са магистратитите с влезли в сила наказания или повдигнати обвинения и влезли в сила присъди? Колко магистрати, явно уронили престижа на съдебната власт, си тръгнаха от системата „чисти и неопетнени“, с по двайсетина заплати?
  4. Защо Главният прокурор не извърши проверка на подчинените му софийски и окръжни прокуратури? Настояваме и в тях да се извърши същата проверка за движението на досъдебните производства и преписките и да се даде информация за броя на забавените дела, които се разглеждат извън сроковете по НПК. Колко от тях са спрени и не се извършват никакви действия и колко от тях всяка година се прекратяват поради изтичането на абсолютната давност докато трае досъдебното производство?!

Според нас е недопустимо Прокуратурата, която е страна в процеса, да се намесва по толкова арогантен начин в работата на независимия арбитър – СЪДА. По този начин се нарушават принципите на независимост на съда, равнопоставеност на страните и за състезателен и справедлив процес, за които ние, адвокатите, като равнопоставена страна се борим.

Тук искаме да отбележим, че същият Главен прокурор атакува пред КС и единствената правна възможност на Адвокатурата, по вече отменения чл.29 от Закона за Адвокатурата, да предприема мерки спрямо действия и бездействия на магистрати, с мотива, че това е намеса в работата на органите на съдебната власт. Но, Главният прокурор явно не смята за такава намеса собствените си опити да осъществи контрол и натиск върху работата на Съда, пред когото подчинените му прокурори се явяват като страна.

Дълго време настояваме да се осъществи цялостна реформа на Правосъдната система, в която влиза и коренна и дълбока реформа в Адвокатурата. Ние от ИКАР смятаме, че е невъзможна каквато и да било съдебна реформа без участието на Адвокатурата! Съдът е нашето работно място, там ние упражняваме професията си и защитаваме правата и законните интереси на българските граждани. В тази връзка изразяваме и нашето остро възмущение, че почти две години Народното събрание пренебрегва реформата в Адвокатурата, като не приема ЗИДЗА, и това реално ограничава правата на гражданите, които ние защитаваме.

В заключение, като реформатори и поборници за промени, КАТЕГОРИЧНО се противопоставяме на всякакви действия по ограничаване на съдийската независимост и вътрешно убеждение. НАСТОЯВАМЕ проверките да бъдат извършвани по установения ред и от оправомощените за това органи и да обхванат всички софийски съдилища и прокуратури, както и всички големи съдилища и прокуратури в страната, като в тях да участват и максимално широк кръг субекти: адвокати, граждани, НПО.

Настояваме незабавно да се изготви и одобри нова Съдебна карта като се оптимизират районите на съдилищата и броя на магистратите и се извършат нужните законодателни промени. Смятаме, че настоящите действия на Главния прокурор и ВСС са насочени избирателно към непокорните и независими съдии, които се противопоставят на статуквото, блокиращо по всякакъв начин опитите за дълбока реформа в Съдебната система!

AND JUSTICE FOR ALL

08.12.2016 г.

ИКАР – Инициативен комитет за адвокатска реформа

 

Декларация в подкрепа на независимостта на съда