До председателя на Софийски градски съд
Копие: Висш адвокатски съвет, Софийски адвокатски съвет

Уважаеми г-н Председател,
Инициативният комитет за адвокатска реформа категорично се противопоставя на издадената от Вас Заповед № РД-01-2239/13.06.2017 г. в частта й, в която, в нарушение на Закона за адвокатурата, утвърждавате Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски градски съд, в частта им, в която се предвижда достъпът на адвокати до делата да е само въз основа на пълномощно от страна по делото /т.11.1., буква „б“/ и се предвижда да се снабдяваме с копия /не преписи, а копия/ от документи само след разрешение на съдия докладчик /т.13.1./.
Тези две разпоредби противоречат пряко на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата „Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда ….., само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.“, както и на чл. 86, ал. 3 от ПАРОАВАС – „Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата.“ и чл. 87, ал. 2 вр. ал. 3 от ПАРОАВАС, според които разрешение на съдията докладчик се изисква само за издаване на съдебни удостоверения, преписи и извлечения от приложените към делата книжа, но не и за копията от приложените към делата книжа.
Законът не изисква нито пълномощно, нито разрешение от съдия-докладчик и е пределно ясен.
Адвокатската професия е уредена в Конституцията на Република България като призвана да защитава правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Как да ги защитим, когато понякога всяка секунда е скъпа и не можем да се снабдим своевременно с пълномощно, и не трябва да зависим от волята и времето на съдия-докладчик – всички знаем какво значи делото да е „на доклад“ в условията на СГС и колко разтегливо понятие е това? Несвоевременната защита е липса на защита! Често се случва да проучваме дела, без да са ни ангажирали да ги представляваме по тях – как да ги проучим според тези правила? Това са само два примера за тяхната неадекватност, но живота ни предлага многообразие от такива ситуации.
Но няма смисъл да разсъждаваме и да се оправдаваме, а просто трябва да спазим закона!
Настояваме незабавно да измените цитираната заповед в посочените части така, че същата да не противоречи на нормативни актове от по-висок ранг, съответно да не ограничава правата на гражданите или юридическите лица, действащи чрез своите адвокати!!!

Отворено писмо до председателя на СГС