до г- жа Ралица Негенцова

Председател на  ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

копие: до всички медии

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Ние, долуподписаните български адвокати, представляващи Изпълнителния съвет на Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/ Ви сезираме, за да предприемете действия по реда на чл. 122, ал. 1, т. 11, предл. второ от Закона за адвокатурата относно т. 2 от Приложение № 2 към чл. 312 от Изборния кодекс, който гласи, че “Избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината действителни гласове с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.”, като предложите от текста да отпадне израза “с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7“, като в останалата част остане същия.

МОТИВИ:

т. 2 от Приложение № 2 към чл. 312 от ИК, представляващо Методика за определяне на резултатите от гласуването при изборите за президент и вицепрезидент на републиката предвижда, че: “Избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината действителни гласове с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.”

Така разписана, в тази й част, Методиката е в пряко противоречие с разпоредбата на чл. 93, ал. 3 от Конституцията, според който: “Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.”

В пряко противоречие е, тъй като съгласно Методиката изчисленията се правят при изключване на част от действителните гласове, а конституционният текст е ясен- всички действителни гласове участват в изчислението.

Видно е, че текстовете от двата нормативни акта са напълно идентични, като в този от Методиката е въведено допълнение, представляващо изискване за изключване част от действителните гласове.

При това положение, дори и чисто математически пресметнато, при едни и същи данни от изборните протоколи, крайният резултат при приложение на Методиката ще е един, а при приложение на конституционния текст, ще е различен, което е допълнителен аргумент в полза на соченото колизия.

Отделно от това, по аргумент от чл. 334, ал. 3 от ИК бюлетините по чл. 333, ал. 1, т. 7 ИК, са действителни.

Следователно, може да се обоснове извод, че с въведеното изключване на действителните бюлетини по чл. 333, ал. 1, т. 7 ИК, се ограничава правото на български граждани да избират държавни и общински органи.

Правото да избираш държавни и местни органи е едно от основните конституционни права на гражданите (чл. 42, ал. 1 от Конституцията). Освен предвидените в този тестове изисквания за възраст, гражданство, непоставяне под запрещение и неизтърпяване на лишаване от свобода, Конституцията не обвързва избирателя с никакви други условия, нито пък предвижда някакви последици за участниците в избора.

Същевременно изборите се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване /чл. 10 от Конституцията/. Общото избирателно право осигурява участие в изборите на всички политически дееспособни лица съгласно чл. 42 от Конституцията. Гласът на всеки избирател е равностоен, упражнява се лично и тайно. Това са съществените елементи на активното избирателно право.

Съгласно чл. 42, ал. 2 от Конституцията организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон. Със закон обаче не може да се отнема или ограничава избирателното право. 3аконът трябва да осигури, а не да ограничава упражняването на това основно конституционно право.

Налага се изменение на т. 2 от Приложение № 2 към чл. 312 от ИК, което да е в унисон с конституционните текстове и принципи.

От друга страна, общоизвестно е, че са насрочени избори за президент и вицепрезидент на републиката, които ще се състоят на 06. 11. 2016г. Невъзможно е да се предприемат действия по конституционна жалба във връзка със случая, тъй като ще е невъзможно да бъде решен до датата на изборите. Ето защо, най- краткият път за решаването му може да бъде именно предложение за усъвършенстване на законодателството, внесено от Висшия адвокатски съвет до Народното събрание

Същевременно казусът е с висок обществен интерес и касае практически всички български граждани, което се явява предпоставка по чл. 122, ал. 1, т. 11, предл. второ от ЗА.

Ето защо ви призоваваме да предприемете действия по реда на чл. 122, ал. 1, т. 11, предл. второ от Закона за адвокатурата относно т. 2 от Приложение № 2 към чл. 312 от Изборния кодекс, който гласи, че “Избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината действителни гласове с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.”, като предложите от текста да отпадне израза “с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7“, като в останалата част остане същия.


С уважение:

/следват подписи/

Отворено писмо до Председател на Висшия адвокатски съвет