до ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 43- тото НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

до: Председателя на Парламентарна група на ПП ГЕРБ

до: Председателя на Парламентарната група на „БСП лява България“ 

до: Председателя на  Парламентарната група „Движение за права и свободи“

до: Председателя на Парламентарната група „Реформаторски блок“ 

до: Председателя на Парламентарната група „Патриотичен фронт“ 

до: Председателя на Парламентарната група „Български демократичен център- Народен съюз“

до: Председателя на Парламентарната група „АБВ“

до: Председателя на Парламентарната група на партия АТАКА

копие: до всички медии

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Ние, долуподписаните български адвокати, представляващи Изпълнителния съвет на Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/, Ви сезираме, за да предприемете действия по законодателна инициатива относно изменение на т. 2 от Приложение № 2 към чл. 312 от Изборния кодекс, който гласи, че “Избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината действителни гласове с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.”, като предложите от текста да отпадне израза “с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7“, като в останалата част остане същия.

МОТИВИ:

т. 2 от Приложение № 2 към чл. 312 от ИК, представляващо Методика за определяне на резултатите от гласуването при изборите за президент и вицепрезидент на републиката предвижда, че: “Избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината действителни гласове с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.”

Така разписана, в тази й част, Методиката е в пряко противоречие с разпоредбата на чл. 93, ал. 3 от Конституцията, според който: “Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.”

В пряко противоречие е, тъй като съгласно Методиката към ИК изчисленията се правят при изключване на част от действителните гласове, а конституционният текст е ясен- всички действителни гласове участват в изчислението.

Видно е, че текстовете от двата нормативни акта са напълно идентични, като в този от Методиката е въведено допълнение, представляващо изискване за изключване на част от действителните гласове.

При това положение, дори и чисто математически пресметнато, при едни и същи данни от изборните протоколи, крайният резултат при приложение на Методиката ще е един, а при приложение на конституционния текст, ще е различен, което е допълнителен аргумент в полза на сочената колизия.

Отделно от това, по аргумент от чл. 334, ал. 3 от ИК бюлетините по чл. 333, ал. 1, т. 7 ИК, са действителни. Независимо, че чрез бюлетините, попадащи в обхвата на сочената разпоредба няма да подкрепят никого от кандидатите, българските граждани ще упражняват правото си на избор на държавен глава, като дори чрез неподкрепяне могат да влияят на крайния резултат.

Следователно, може да се обоснове извод, че с въведеното изключване на действителните бюлетини по чл. 333, ал. 1, т. 7 ИК, се ограничава основното правото на български граждани да избират държавни и общински органи.

Правото да избираш държавни и местни органи е едно от основните конституционни права на гражданите (чл. 42, ал. 1 от Конституцията). Освен предвидените в този тест изисквания за възраст, гражданство, непоставяне под запрещение и неизтърпяване на лишаване от свобода, Конституцията не обвързва избирателя с никакви други условия, нито пък предвижда някакви последици за участниците в избора.

Същевременно изборите се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване /чл. 10 от Конституцията/. Общото избирателно право осигурява участие в изборите на всички политически дееспособни лица, съгласно чл. 42 от Конституцията. Гласът на всеки избирател е равностоен, упражнява се лично и тайно. Това са съществените елементи на активното избирателно право.

Съгласно чл. 42, ал. 2 от Конституцията организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон. Със закон обаче не може да се отнема или ограничава избирателното право. 3аконът трябва да осигури, а не да ограничава упражняването на това основно конституционно право.

В случая с т. 2 от Приложение № 2 към чл. 312 ИК външно изглежда, че гражданинът може да гласува и избира, но чрез изключване на сочените бюлетини всъщност е въведено ново правило, равняващи се на невъзможност да участва в избора на държавен глава.

Налага се изменение на т. 2 от Приложение № 2 към чл. 312 от ИК, представляващо Методика за определяне на резултатите от гласуването при изборите за президент и вицепрезидент на републиката, като от текста следва да отпадне израза “с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7“, като в останалата част остане същия.

От друга страна, общоизвестно е, че са насрочени избори за президент и вицепрезидент на републиката, които ще се състоят на 06. 11. 2016г. Невъзможно е да се предприемат действия по конституционна жалба във връзка със случая, тъй като ще е невъзможно да бъде решен до датата на изборите. Ето защо, най- краткият път за решаването му може да бъде именно чрез предприемане на законодателна инициатива за изменение на текста.

Същевременно казусът е с висок обществен интерес и касае практически всички български граждани, което се явява предпоставка за незабавно предприемане на законодателна инициатива.

Ето защо ви призоваваме да предприемете действия по законодателна инициатива относно изменение на т. 2 от Приложение № 2 към чл. 312 от Изборния кодекс, който гласи, че “Избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината действителни гласове с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.”, като предложите от текста да отпадне израза “с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7“, като в останалата част остане същия.

С уважение:

/следват подписи/

Отворено писмо до 43-то Народно събрание