1. Основен документ за организацията на работа на ИКАР са настоящите правила.

2. Член на ИКАР може да бъде всеки адвокат (в това число младши адвокат), подал писмено искане по електронен път чрез сайта или чрез ФБ – страницата на ИКАР, в което кандидатите заявяват изрично, че приемат целите му, посочени в Програмната декларация, и настоящите правила. Изпълнителният съвет /ИС/ проверява дали кандидат-членовете са адвокати (респ. младши адвокати) и прави преценка относно техните нравствени качества и реформаторски виждания, според която приема кандидата или му отказва мотивирано. Кандидатът, чието искане за членство е отхвърлено, може да подаде до ИС писмено възражение в 3-дневен срок от уведомяването му за отказа, като възражението му се подлага незабавно на гласуване по реда на т. 7. В месечния си отчет по т. 14 ИС посочва и кандидатите, чиито заявки за членство са отхвърлени. В 3-дневен срок от публикуване на отчета, всеки член на ИКАР може да възрази срещу отхвърлянето на дадена кандидатура. При постъпване на възражение отхвърлената кандидатура се подлага на гласуване по реда на т. 7.

3. Основна форма на комуникация между членовете на ИКАР, включително и форма за взимане на решения, е електронната. Всякакви инициативи, покани, искания, предложения и други, се считат за редовно съобщени на всички членове с факта на обявяването им на сайта на ИКАР или в затворената ФБ група ИКАР, като достигането на информацията до всеки член се предполага след изтичането на 24 часов срок от публикуването.

4. Събранията на ИКАР се провеждат присъствено или неприсъствено /онлайн по интернет/. Поканата за свикването им се обявява във ФБ групата заедно с дневния ред и проекти за решения по отделните точки /ако има такива/ , които се предлагат от свикващите. След провеждане на събранията ИС протоколира взетите решения без проведените дебати. Вотът може да бъде само ЗА и ПРОТИВ. Не може да се гласува ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.

5. Присъствено общо събрание на ИКАР се свиква от ИС по негова инициатива или по писмено искане поне на 10% от неговите членове, като те трябва да изразят желанието си за свикване от своите ФБ профили. В поканата се посочва изчерпателно и точно датата, часа и мястото на провеждане, като поканата се обявява във ФБ групата най-малко 14 дни преди датата на събранието. Ако ИС не разполага с необходимите средства за провеждането му, те се осигуряват първоначално от свикващите, а в последствие са за сметка на ИКАР. До деня на събранието всеки член на ИКАР може да предложи писмено в темата, в която е обявена поканата, допълване или изменение на дневния ред, както и предложения за решения по точките му. Присъственото общо събрание може да взима решение по всякакви въпроси.

Присъственото събрание е редовно, ако на него се явят лично или са представени чрез пълномощници поне ½ от всички членове на ИКАР. Ако в часа на събранието не се явят или не се представляват поне ½ от всички членове на ИКАР, то се отлага за след един час и се провежда независимо от броя на явилите се и представляваните. Всеки явил се член може въз основа на писмено пълномощно да представлява само един неявил се. Събранието се открива от някой от членовете на ИС, който докладва явяването, представителството и дневния ред, и след като събранието приеме, че е редовно свикано, се преминава към обсъждане и гласуване поотделно по всяка точка от дневния ред до изчерпването му. Решенията на събранието се взимат с обикновено мнозинство. Събранието се излъчва на живо във ФБ групата. Срокът за публикуване на протокола е 5 дни от датата на събранието. В 3-дневен срок от датата на публикуването му всеки член на ИКАР, който е присъствал на общото събрание, може да поиска изменение и/или допълнение на протокола. ИС е длъжен да се произнесе по направеното искане в 3-дневен срок от постъпването му, като съответните изменения и допълнения на протокола се извършват след преглеждане на видеозаписа на събранието.

6. Неприсъственото общо събрание може да взима решения по всякакви въпроси с изключение на промяна или допълнение на тези правила, за прекратяване и преобразуване на ИКАР, за избор на членове на ИС, за изключване на членове и за определяне на кандидати за участие в избори за органи на адвокатурата, респ. за изразяване на подкрепа към номиниран от друг кандидат в такива избори.

7. Всеки член на ИКАР и ИС имат право да свикат неприсъствено общо събрание по реда на т. 5 по- горе (реда за свикване на присъствено). Всеки от членовете на ИКАР има право да вземе отношение и гласува в срок 72 часа от публикуването им. Ако този срок изтича в почивен ден, същият свършва в първия следващ присъствен ден. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от броя на гласувалите. Ако в посочения срок от 72 часа са гласували по-малко от половината от членовете на ИКАР, срокът за гласуване се удължава с още 24 часа, след което решението се взема независимо от броя на гласувалите. Срокът за публикуване на протокола е 24 часа от приключване на гласуването. В 3-дневен срок от датата на публикуването му всеки член на ИКАР може да поиска изменение и/или допълнение на протокола. ИС е длъжен да се произнесе по направеното искане в 3-дневен срок от постъпването му.

8. По реда на т. 7 всеки член на ИКАР и ИС имат право да предлагат и конкретни инициативи на групата.

9. ИКАР реализира своите ЦЕЛИ и ПРОГРАМА чрез своя Изпълнителен съвет /ИС/. Изпълнителният съвет има едногодишен мандат или докато не бъде решено друго от Общото събрание (присъствено или неприсъствено).

10. ИС се състои от 7 редовни и 2 резервни члена, които се избират по реда на т. 5 с обикновено мнозинство. Гласува се за всички членове на ИКАР, освен ако някой не желае да бъде избран, и според броя на събраните гласове съответният кандидат става редовен или резервен член. Резервните членове също се степенуват на първа и втора резерва според броя на събраните гласове. Всички членове на ИС имат равни права.

11. ИС представлява ИКАР, съответно неговите членове пред всички органи, институции и организации, както и пред органите на Адвокатурата, досежно всички инициативи и дейности на ИКАР.

12. ИС избира двама от членовете си, които го представляват заедно. За всеки отделен случай ИС може да избира различни членове от състава си.

13. Всички решения на ИС се приемат с мнозинство от членовете му, като същите могат да се отнасят само и единствено до оперативната дейност по изпълнение на поставените цели и задачи. Решенията могат да бъдат взимани и неприсъствено.

Когато за изпълнението на определено решение или за реализацията на дадена инициатива, вкл. и такава, предложена от член на ИКАР, е необходимо да бъдат изразходвани парични средства за сметка на членовете на ИКАР, ИС изготвя проекто-бюджет, респ. предложение за неговото увеличаване и го подлага на обсъждане и гласуване по реда на т. 7. В случай че проекто-бюджетът бъде приет, сумата се разпределя по равно между всички членове на ИКАР, които са длъжни да направят своите вноски в определения от ИС срок. Неизпълнението на задължението по предходното изречение без уважителна причина е основание за изключване по реда на т. 16.

Ако изразходваната сума за изпълнението на определено решение или за реализацията на дадена инициатива е по-малка от тази, събрана съгласно гласувания проекто-бюджет, разликата се отнася към бюджета на друга инициатива/решение.

В случай че ИС или отделни негови членове или отделни членове на ИКАР извършат разходи за изпълнението на определено решение или за реализацията на дадена инициатива на ИКАР, които не са били одобрени по реда на т. 7, същите остават за сметка на лицата, които са ги извършили.

14. ИС се отчита за изпълнението на конкретно поставените му задачи, предприетите и планирани от него действия, изразходването на средства за сметка на членовете на ИКАР и взетите решения веднъж месечно в Сайта (Страницата) на ИКАР. В 3-дневен срок от публикуване на отчета, всеки член на ИКАР може да възрази срещу решенията или действията на ИС. При постъпване на възражение оспореното решение или действие се подлага на гласуване по реда на т. 7. Не може да се възразява срещу решения и действия на ИС, които са приети/извършени съгласно резултатите от предварителни гласувания от членовете на ИКАР по реда на т. 5, т. 7 и т. 8.

15. Член на ИКАР може да преустанови членството си по всяко време с писмено уведомление до ИС.

16. Член на ИКАР може да бъде изключен за уронващи престижа на Групата действия или дейност, насочена срещу единството на Групата или в противоречие с поставените цели, след писмено предупеждение от ИС, и с решение на присъствено общо събрание.

Адвокати :

адв.    Александър Пелев

адв.    Борислав Вълчев

адв.    Валентина Каменарска

адв.    Велислав Величков

адв.   Георги Гайдаров

адв.   Георги Попов

адв.   Грета Ганева

адв.   Деница Колева – Корновска

адв.   Емил Симеонов

адв.   Ива Згурова – Шопова

адв.   Ирена Александрова

адв.   Камен Костакиев

адв.   Мария Георгиева

адв.   Маринела Ашикова

адв.   Мирослав Мичев

адв.   Наталия Вецова

адв.   Николина Василева – Петкова

адв. д-р    Офелия Киркорян – Цонкова

адв.   Пепа Марникас

адв.   Петромир Кънчев

адв.   Петьо Славов

адв.   Пламен Петков

адв.   Румен Петров

адв.   Румяна Нехризова

адв.   Руска Дучева

адв.   Христо Бонев

адв.   Светла Миланова – Христова

адв.   Стефан Левашки

адв.   Стефания Гичева

адв.   Явор Харизанов

Правила за членство, структура и взимане на решения от ИКАР

Leave a Reply