Отворено писмо

ДО

Избирателната комисия при САК

Относно: избор на делегати за ОСАС, насрочено за 25 и 26 февруари 2017г.

 

СИГНАЛ

 

Уважаеми колеги,

С Решение №13 по Протокол №4/16.01.2017 г. Избирателната комисия при САК обяви списъка на допуснатите кандидати от САК за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната /ОСАС/.

В противоречие с императивната норма на чл. 112, ал.4 от Закона за адвокатурата, в списъка са включени и адвокати, които са членове на висши органи на адвокатурата.

Считаме, че не е допустимо тези адвокати да участват в работата на ОСАС на две основания и в двойно качество – веднъж по право и без право на глас, и втори път – като избрани представители на САК, които да упражнят правото си на глас.

Допускането на подобно нарушение на законовия принцип за участие в ОСАС на членовете на висшите органи, в случай че такива колеги бъдат избрани за делегати, би довело най-малкото до ситуация на конфликт на интереси като тези колеги приемат с гласа си собствените си годишни отчети.

Молим да коригирате списъка на допуснатите кандидати, като заличите от него членовете на висшите органи на адвокатурата.

В случай, че отхвърлите аргументите, изложени по-горе, молим да приемете настоящия сигнал за жалба срещу Решение №13 по Протокол №4/16.01.2017 г. на Избирателната комисия при САК и да я администрирате съответно за разглеждане от ВАдвС.

 

19.01.2017 г.                    Инициативен Комитет за Адвокатска Реформа

 

Сигнал до Избирателната комисия при САК