ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – ГОСПОЖА РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА,

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

КОПИЕ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-БУРГАС

 

СИГНАЛ

 

От Адвокат Надежда Крумова Кръстева,
вписана в Пловдивска адвокатска колегия, с личен номер 1000066240, Със служебен адрес : гр.Пловдив, ул.“Райко Даскалов“ № 53, ет.1 офис  № 10, в лично качество и в качеството на член от състава на  Дисциплинарен съд при АК – Пловдив

ОТНОСНО :

Разпространен в медиите доклад на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр.Бургас госпожа Пенка Жекова до Директора на НАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕГЕНЦОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОНДЕВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

 

Подавам настоящия сигнал от свое име и от името на колегите адвокати от Пловдивска адвокатска колегия и от колегите адвокати от ИКАР във връзка с изготвен доклад от Директора на Дирекция “Контрол“ при ТД на НАП – гр.Бургас – госпожа Пенка Жекова – до Директора на НАП, с който е направено предложение за селективно назначаване на данъчни проверки на адвокати, адвокатски дружества и на членове на техните семейства в гр.Бургас във връзка с упълномощаването им от задължени лица и участието им като процесуални представители по водени административни дела за оспорване на заповеди за прилагане на ПАМ“Запечатване на обект“. Очевидно предложението от посочения доклад е било възприето от Директора на НАП, тъй като  до момента има данни, че са били назначени по този селективен и недопустим начин  данъчни проверки на колеги в гр.Бургас. Считам за обезпокоителна тенденцията да се допуска подобно драстично нарушаване на свободата и на независимостта на адвокатите, регламентирана от чл. 134/1/ от Конституцията и от специалния Закон за адвокатурата.

 

Докладът на госпожа Пенка Жекова насочва Директора на НАП към опасни, репресивни действия, насочени към колеги, които изпълняват задълженията си, предвидени в Закона за адвокатурата. Считам за недопустимо да бъде ограничавана  свободата и независимостта на Адвокатурата чрез репресивни механизми и действия на администрацията. Нещо повече, в рамките на административното производство и евентуално съдебно такова, адвокатите и представителите на НАП са две страни в един РАВНОСПОСТАВЕН процес и не може едната страна в процеса да оказва натиск върху другата страна. Проблемът е доста по – сериозен, защото предложените мерки и действия са били насочени и срещу съдии в Административен съд – гр.Бургас, а също и срещу счетоводители в същия район. Съдиите от своя страна са реагирали  на своя сайт- http://www.admcourt-bs.org/CMS_ADM/inner.php?cat=-1&sub=197, изразили са позиция, че това са недопустими действия, в резултата на което всякакви действия срещу тях и членове на техните семейства са прекратени, по данни на наши колеги от Бургас.

 

След допуснатите изменения в НПК, касаещи позоваването на обвинението в наказателния процес на доказателствената сила на ревизионните актове, постановени в хода на ревизионното производство, подобни действия се явяват опасен механизъм за сериозни процесуални нарушения  и за репресия на неудобни за изпълнителната власт хора.

 

Считаме, че с тези действия НАП като държавен орган, обслужващ политиката и интересите на изпълнителната власт, нарушава по драстичен начин основни конституционни принципи на правовата и демократична  държава, правото на защита, регламентирано в чл.56 от Конституцията, правото на гражданите и на юридическите лица на справедлив процес, регламентирано от чл.6 от ЕКЗПЧОС.

 

В отговор на отразения доклад в сайта „ Афера“, с който се засягат правата на магистрати, отменили актове на органите на НАП, и на техните семейства, чрез насочването по селективен начин на данъчни проверки по отношение на тях и на членовете на техните семейства, най – голямата магистратска организация – Съюзът на съдиите в България, /ССБ/, – е изпратила писмо до Директора на НАП, с което е формулирано искане да отговори на следните въпроси :

 

1.Дали до Директора на НАП е достигнал този доклад?

 

2.Предприел ли е някакви действия срещу селектираните магистрати и ако е предприел такива действия, на какво основание?

 

3.Ако е приел, че няма основание въз основа на доклада да бъдат предприети такива действия, какви мерки ще вземе по отношение на Директора на дирекцията в гр.Бургас?

 

По изложените съображения  Ви призоваваме да вземете ясно и категорично становище, както Съюза на съдиите в България! Моля да упражните правомощията си по чл. 120-123 от Закона за адвокатурата и след като се запознаете с изразеното становище по този доклад на съдиите на Административен съд – гр.Бургас и със становището на ССБ, да проведете срещи с  Директора на НАП и с други длъжностни лица, да обсъдите на заседание на Висшия адвокатски съвет какви мерки да бъдат предприети в защита на правата на адвокатите с цел да бъдат отстранени и забранени подобни незаконни, репресивни действия и механизми за контрол и натиск върху дейността на адвокатите. Очакваме Вашето официално становище по настоящия писмен сигнал, както и да поставите по аналогичен начин, както ССБ, въпроси относно доклада на Директора на НАП!

 

Колегите от Бургас ни изпратиха своята подписка, която прилагаме към настоящия сигнал и моля да проучите детайлно въпроса и след проверка да изразите публична позиция, която да бъде изпратена до всички компетентни органи, за да не се допускат такива действия.

 

Според нас свободната и независима Адвокатура, следва да реагира на всички действия, насочени към ограничаване на правата на физическите и юридически лица, както и на адвокатите, които са призвани да ги защитават.

 

ПРИЛАГАМ :

 

  1. Копие от доклад на госпожа Пенка Жекова – Директор на Дирекция “Контрол“ при ТД на НАП – гр.Бургас;
  2. Становище на съдиите на АС – гр.Бургас;
  3. Извлечение от сайта на Административен съд-Бургас;
  4. Писмо на ССБ.

 

Дата : 27.10.2017 г.                                           Адв. Надежда Кръстева

 

 

Сигнал относно доклад на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр.Бургас