ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,

На 13.06.2017 г. издадохте Заповед № РД-01-2239 от същата дата, с която утвърдихте Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски Градски съд.

Видно от текстовете на Заповедта и Правилата (в т. 16), в качеството Ви на административен ръководител и работодател, се утвърдиха съвсем конкретни вътрешноорганизационни норми за работата на подчинените Ви съдебни служители, като се въведоха стандарти в поведението им при обслужване на гражданите, юридическите лица и техните представители. По този начин, макар и с адресат само служителите на СГС, Заповедта и практическото изпълнение на въведените с нея Правила засегнаха установените в Конституцията на Република България, Закона за адвокатурата и процесуалните закони права на адвокатите във връзка с осъществяваната от тях професионална дейност с недопустими ограничения, свързани със: съобразяване с работното време на определени деловодства, различно от работното време на съда, в т.ч. в случаите на извършване на инвентаризация (т. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6); отнемане на правото на адвокатите на свободен достъп до информацията по делата, легитимирайки се само с адвокатската си карта, съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата (т. 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2); забрана на правото за свободно фотографиране и заснемане с техническо средство на документи и актове по делото (т. 12.8); формализъм при осъществяване на правото на снабдяване с обикновени ксерокс копия от документите по делото (т. 13.1).

На 16.06.2017г., с копие до Софийска адвокатска колегия и Висш Адвокатски съвет, Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/ изрази с Отворено писмо до Вас позицията си относно издадената Заповед и настоя за нейното съобразяване с действащите нормативни актове от по висок ранг. На 17.06.2017г. поисканата среща във връзка с издадената Заповед с представители на адвокатите с Вас не се състоя. С Отворено писмо до Софийска адвокатска колегия от 04.07.2017г., ИКАР настоя органите й да изпълнят вменените им задължения по чл. 89, ал. 1, т. 5 от ЗА, като обсъдят с Вас създаденото напрежение сред адвокатите във връзка с издадената Заповед. Проведената такава с ръководството на Софийска адвокатска колегия не даде очаквания резултат и Заповедта с утвърдените чрез нея Правила продължи да се прилага в същият си вид.

С оглед на това, както знаете, пред Административен съд – София град се образуваха административни производства по оспорване на Заповедта и въведените с нея Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица, които към момента са висящи, но с добри изгледи за успех, както в светлината на приетото от Върховен Административен съд наскоро по подобна заповед на съдия Лалов в качеството му на председател на СРС, така и с оглед новата нормативна уредба.

На основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с Решение на Пленума на ВСС по т. 7 от Протокол № 25 от 3.08.2017 г., ВСС прие Правилник за администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 68/22.08.2017г., в сила от 22.08.2017г.), който отменя съществувалия ПАРОАВАС и същевременно съдържа ясни и категорични разпоредби, с които се осигурява непрекъснат достъп на адвокатите до делата и предоставяне на справки във всички деловодства на съда, в рамките на работното време на съда (09.00ч. – 17.00ч.), включително и в случаите на извършвана в тях инвентаризация (чл. 93, ал. 3, чл. 148, ал. 1); правото им на достъп до информация по делата, основано на чл. 31 от Закона за адвокатурата, като за целта се легитимират само и единствено с адвокатската си карта (чл. 77, ал. 2); правото на свободно фотографиране и заснемане на документи и актове по делата (чл. 78, ал. 2); правото им на бързо снабдяване с обикновени ксерокс копия на документи по делата (чл. 78, ал. 2).

Новият ПАС е вече в сила, но за съжаление, Заповедта и утвърдените с нея Правила от 13.06.2017г. се изпълняват в Софийски Градски съд в същият си вид и понастоящем. Това съобщават всички колеги адвокати, ползвали услугите на съда, на това сме свидетели и НИЕ. Или казано ясно: В Софийски Градски съд Законът (новият ПАС) не се спазва!

В действителност, съгласно § 5 от ПЗР на ПАС, в двумесечен срок от влизане в сила на ПАС, административните ръководители следва да приведат в съответствие с него длъжностните характеристики на служителите, в чиито задължения е настъпила промяна или чиито изисквания за заемане на длъжността са променени, но това не означава, че е даден и двумесечен срок да се приведат вътрешноведомствените им актове за администрирането в съдилищата в съответствие с новия ПАС. Напротив! Издадените вече разпореждания за администрирането в съда не могат да продължават да се прилагат в частите, където те са в несъответствие или дори в грубо нарушение с нормите на новия ПАС, защото разпореденото от ПАС, вече влязло в сила, следва да се приложи незабавно!

Разчитайки на високият Ви професионализъм и новаторски дух, и в качеството Ви на Председател на един от най-големите съдилища в страната, Ви призоваваме да разпоредите организация на работата на съдебната администрация в СГС, съобразена с новите разпоредби на ПАС, като в тази връзка отмените или измените издадената вече Заповед от 13.06.2017г., ведно с утвърдените с нея Правила.

От съда, като правоприлагащ орган, се очаква винаги справедливост, но не само и единствено в издаваните актове, а в цялата му дейност. В този смисъл, призивът ни е: Приложете незабавно Закона в дейността на Софийски Градски съд – новият ПАС!

 

Ius est ars boni et aequi.

(Правото е изкуство [за познаване] на доброто и справедливото.)

 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА АДВОКАТСКА РЕФОРМА

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО до Председателя на СГС