Последни публикации

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
По въпроса "Какво е и какво не е ?" адвокатска дейност, се случва протяжно и мъчително изчакване. Вероятно това мълчание си има своите причини и подбуди.
Ето на какво се натъкнахме по един казус, преди няколко месеца:
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=84222
Поставихме въпроса няколко пъти във ФОБА и във Варна, но не знаем, дали някой от органите е излязъл, поне със становище.
Във Варна основната дейност е в съвсем друга посока.

Това е кратко описание на обществено-финансираното явление от горната страница:

"Създаване на офис за правни услуги и застраховане.
Дейности:   Сформиране на екип за организация и управление на проекта. Ръководитерят на проекта организира следи за изпълнението и за индикаторите за изпълнение и отчетността на всички дейности по проекта. Счетоводителят на проекта изготвя трудови и граждански договори, декларации към НОИ и НАП, отчетни справки, междинни и заключителни финансови отчети.
Наемане на помещение за създаване на офис 1.Ще се потърси подходящо помещение за дейността – голям човекопоток, лесна достъпност. 2.Ще се сключи договор за наем, след което ще се обособят 2 работни места.
Обзавеждане и оборудване на помещението за създаване на офис 1.Ще се закупи необходимото обзавеждане за дейността – 2 бюра, модули, диван, клиентски столове и др. 2.Ще се закупи подходящо оборудване – компютърна система, лаптоп, мултифункционално устройсво, телефон/факс, касов апарат и др.
Закупуване на материали и консумативи за стартиране на дейността. 1.Ще се набавят необходимите материали за дейността. 2.Ще се набавят необходимите консумативи за стартиране на дейността.
Назначаване на необходимия персонал. 1.Ще се проведат интервюта за избиране на кандидат за работа. 2.Одобряване на най-подходящия кандидат.
Публичност и визуализация на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта. 1.Ще се изработят рекламни табели, стикери и бланки, с които ще се информира общественосттта за получената безвъзмездна финансова помощ, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на ЕК."


Общо-взето, единственото което тези обществено подкрепени лица ("не-адвокати") не могат да правят (все още), е процесуалното представителство. Но за постигането и на такава цел, същите могат да си наемат адвокат с такова право. И се получава, какво? - Край на идеята за свободната адвокатурКа. Успех!
2
Инициативи на ИКАР / Искане САК
« Последна публикация от Gaidarov - Юли 05, 2017, 01:21:38 pm »
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САС

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА САС

ОТКРИТО ПИСМО

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми колеги – членове на САС,

На 28.06.2017г, в длъжност встъпиха новоизбраният Председател и членовете на Софийския адвокатски съвет. Използваме настоящото писмо да Ви поздравим с встъпването в резултат на успешно проведените избори, като пожелаваме много успехи и дръзновение във Вашата дейност, насочени към защита на адвокатите - членове на САК.
Обръщаме се към Вас във връзка със скандалната Заповед № РД-01-2239/13.06.2017г. на Председателя на Софийски градски съд, с която са утвърдени Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в СГС. Считаме, че заповедта по своята същност е нищожна и незаконосъобразна, с нея по абсолютно недопустим начин се нарушават правата на адвокатите и техните клиенти в противоречие на разпоредбата на член 134 от Конституцията на Република България, член 31 от Закона за адвокатурата, процесуалните закони и ПАРОАВАС.

Посочената заповед, чрез утвърдените с нея правила, предвиждат множество незаконосъобразни промени, които ние по никакъв начин не можем да приемем и следва НЕЗАБАВНО ДА РЕАГИРАМЕ КАТО АДВОКАТИ, КОЕТО И БЕ НАПРАВЕНО ОТ НАС.
Тук ще посочим основните според нас противоречия, които са свързани с: ограничаване във времеви порядък от работното време на съда на всякакви видове справки; при липса на изрично пълномощно да се прилагат молби, в които да се дефинира правен интерес за достъп до дело, като достъпът до него да бъде в зависимост от волята на съдията; забрана за снимане и фотографиране на документи от делата; подаване на молби за снабдяването ни с незаверени преписи от документите, приложени към делата.
Предвид изложеното и на основание член 89, ал. 1, т. 5 ЗА, се обръщаме към Вас и Вашите колеги от САС, за да упражните законово вменените Ви правомощия и да предприемете действия, защитаващи професионалните права, честта и достойнството на членовете на колегията. Безспорно е, че цитираната Заповед ограничава и затруднява работата на адвокатите в СГС, поставя ги в едно недостойно и унизително положение, което противоречи на всички нормативни актове и на Конституцията на Република България.

С оглед на горното, като наши представители, КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ДА ИЗРАЗИТЕ ПОЗИЦИЯ И НЕСЪГЛАСИЕ С ТАЗИ ЗАПОВЕД. НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ДА ИЗИСКАТЕ СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СГС С ИСКАНЕ ДА ОТМЕНИ ИЛИ ИЗМЕНИ ЗАПОВЕДТА В ЧАСТТА, ОГРАНИЧАВАЩА ПРАВАТА НА АДВОКАТИТЕ.

Ако такива действия по отношение на отмяна или изменение на заповедта не бъдат предприети от Председателя на СГС, Ви ПРИЗОВАВАМЕ, в името на защитата на правата на Вашите членове, с чийто членски внос се издържа САК, ДА БЪДЕ АТАКУВАНА ТАЗИ ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА СЪДЕБНИЯ КОНТРОЛ.

Уведомяваме Ви, че вече има подадени няколко жалби срещу тази заповед от отделни адвокати, членове на ИКАР, но основна цел и задача на местните органи на управление на Адвокатурата, в частност на САС, е да не допускат подобни действия на други институции, публично да се разграничат от тях и да се борят за отмяна на незаконосъобразни техни актове. Тези жалби са изключително задълбочени и декларираме, че сме готови да ги предоставим, за да бъдете подпомогнати в организиране на защитата срещу цитираната незаконосъобразна заповед.

Считаме, че всеки един адвокат, както и член на ръководните органи на Адвокатурата, в своята дейност трябва да се води от интересите на клиентите и в съдилищата следва да се предоставят такива условия, при които адвокатът да има реална възможност да реализира в пълен обем законовите си правомощия. Считаме също, че органите на Адвокатурата, в частност САК, трябва да следят и веднага да реагират на всички опити и действия за ограничаване на правата на адвокатите и затрудняване на работата им. САС следва да бъде радетел за спазване на законността и защита на правата на адвокатите, което може да се реализира САМО И ЕДИНСТВЕНО с активни действия, ясно и точно изразена гражданска и юридическа позиция.

С оглед на горното, настояваме и изискваме с това открито писмо НЕЗАБАВНО ДА СЕ ДОКЛАДВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА ЗАСЕДАНИЕ НА САС да се вземе решения за действия, които да бъдат обявени публично.


04.07.2017 г. С уважение:
3
Колега, преди известно време Ви изпратих повечето от разполагаемите мотиви. Имате ли някаква стъпка, по-нататък, предвид?

Колега, аз съм дълбоко впечатлен от добре развитите от Вас мотиви , с които предлагате изменението в закона... Считам че комбинация между Вашата идея с мотивите, и моя вариант на допълване на ЗАдв в същия смисъл, ще завърши картината, при което:
1. Адвокатите ще получим законово гарантираната възможност за избор от кого  и кога да си търсим възнаграждението - дали изцяло или частично авансово, от клиента, или изцяло или частично впоследствие, от "ответната страна", и/или от клиента. Сегашната уредба ни принуждава да си търсим парите по възможност авансово и изцяло, от клиента. Предложеното изменение е съобразено с реалната обществена и икономическа действителност, както и с факта че за разлика от ЧСИ и особено- за разлика от нотариусите, резултатът от нашата работа в малка степен зависи от личните ни качества и вложения труд, а в голяма степен зависи от компетентността, безпристрастността и професионализма /или липсата на такива/ на някой магистрат. Този факт тотално демотивира клиентите ни да инвестират авансово в житейски експерименти, наречени "съдебни дела" или "правни консултации".
2. Запазва се принципът на понасяне на последиците от делото в зависимост от резултата.
3. Доразвива се възможността която и в момента съществува в закона, адвокатът да иска присъждане на адвокатско възнаграждение в негова полза, без да е получил такова от своя клиент.
Оставам на разположение за сглобяване на съвместен текст, също така предлагам да апелираме към колегата Борислав Вълчев да включи развитите от нас идеи в неговия вариант на ЗИДЗАдв...

 
4
"Винаги има опозиция" :)
5
Адвокатска колегия - гр. София / Re: Изводи?
« Последна публикация от Антони - Май 29, 2017, 05:51:30 pm »
По-скоро е въпрос на количество правилно употребена енергия.
6
Колега, преди известно време Ви изпратих повечето от разполагаемите мотиви. Имате ли някаква стъпка, по-нататък, предвид?
8
Комисиите би следвало да бъдат създавани, именно от адвокатсите съвети, разбира се. Предложение обаче са учредяването на такива, може да бъде внесено от всеки (не-безгласен) адвокат, съответно.
По втората възможност, нещата са поставени точно обратно - инициативата лежи изцяло върху адвокати-"нечленове" на АС (в КРБ и ЗЮЛНЦ).
9
По 1: Би било чудесно, но не трябва ли адвокатския съвет да ги определи?

10
Колеги, желая да предложа на обсъждане следните две (не изключващи се взаимно) действия, в следния смисъл:

Възможност 1

Обмисляне на едно скорошно учредяване на нарочни, постоянни комисии към АС на съответните колегии с основание -
 чл. 89, т.5 и т.13 от ЗАдв. и на централна ("Висша) такава комисия към ВАдС за защита правата на адвокатите по места и в цялата страна;


Възможност 2
 
Учредяване на нарочни ЮЛНЦ (сдружения) под режима на ЗЮЛНЦ вероятно, но не задължително на териториалния принцип, използван в действащия ЗАдв (по съществуващи колегии), имащи за предмет - решаване спорове между колеги (при проява на желание от тяхна страна) и защита правата на адвокатите, членуващи в съответните колегии при заявени оплаквания, получени сигнали, евентуално - при условия на самоинициатива по общия ред.
На "втора степен" - учредяване на национален съюз (сдружение) със същия предмет, който обхваща териториално страната, в който членуват учредените по места сдружения (при решение на техните органи) и който решава спорове, засягащи колеги, лченове на повече от една колегия.
Замисълът е изграждането на работещи звена за защита на правата на адвоката, при сегашните условия на продължително отсъствие на дейност, основана на чл. 89 т.5 от ЗАдв към днешен ден.
Страници: [1] 2 3 ... 10